ANBI gegevens

’t Gilde Haaksbergen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften aan ’t Gilde Haaksbergen zijn aftrekbaar voor belastingen. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de penningmeester van ’t Gilde Haaksbergen. (zie: Bestuur en Contact).

 • Naam: Stichting ’t Gilde Haaksbergen
 • RSIN nummer: 816254485
 • Postadres: ’t Gilde Haaksbergen t.a.v. de Secretaris Zoomweg 37 7481 TE Haaksbergen
 • Bezoekadres: Hobbywerkplaats Industriestraat 51 7482 EW Haaksbergen
 • Openingstijden:
 • Hobbywerkplaats: dinsdag 9.00 – 16.00 uur en zaterdag 9.00 – 12.00 uur
 • Repair Café: 1e woensdag van de maand 9.00 – 12.00 uur
 1. Doelstelling ’t Gilde Haaksbergen (conform artikel 2 punt 1 van de statuten).
  Mensen van vijftig jaar en ouder in de gelegenheid te stellen de in de loop van hun leven opgebouwde kennis en ervaring belangeloos over te dragen aan derden, waardoor mensen van vijftig jaar en ouder een zinvolle, maatschappelijke en relevante invulling geven aan hun derde levensfase, en zij daardoor bijdragen aan een positieve beeldvorming rond ouderen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. Beleidsplan. Zie: Financiën, sub Beleidsplan.
 3. De bestuurssamenstelling.
  Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en 3 leden. De coördinatie van de Hobbywerkplaats, het Repair Café en de Klussendienst ligt bij deze 3 leden.
  Zie: Bestuur en Contact voor nadere informatie over de leden van het bestuur en de coördinatoren.
 4. Beloningsbeleid.
  De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor het Gilde.
  Ter voorkoming van bovenmatige administratieve lasten ontvangen de bestuurders, coördinatoren en de vrijwilligers van de klussendienst een vaste onkostenvergoeding.
  ’t Gilde Haaksbergen heeft geen betaalde medewerkers in dienst.
 5. Verslag van activiteiten.
  Zie: Financiën voor de jaarverslagen van 2014 en 2015.
 6. De balans en de staat van baten en lasten.
  Zie: Financiën voor de balans en de resultatenrekening als onderdeel van het jaarverslag 2014 en 2015.